Egyéb

Adatvédelem

Az adatkezelő és a weboldal tulajdonosa:
Horváthné Csoma Tímea
Telefonszám: +36 30 574 89 66.
E-mail cím: csjenny31@gmail.com.

Az angyali segítség duguláselhárítás márkanév levédett, illetéktelen felhasználása jogi következményeket von maga után. Ezen weboldala: www.dugulas-viz-villany.com elkötelezett ügyfeleinek, látogatóinak személyes adatainak a védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának a tiszteletben tartását, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.


Kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy adatkezelése során az Ügyfél / Látogató érdekében az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

Fontos fogalmak, meghatározások:
A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
adatkezelő: azon természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit ellenőrzi és alkalmazza.


Adatkezelés: Gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megszüntetése.


Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, szervezet, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelhet.


Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő elérhetővé tétele.

Az adatkezelés, adatvédelem irányelvei:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az ügyfél számára átlátható módon végezhető.

A személyes adatoknak pontosnak kell lenniük. A nem pontos személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az ügyfelek, látogatók azonosítását csak szükséges ideig kezelje. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból valósul meg.

A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A böngészőben le lehet tiltani a sütik használatát. Felhasználói adatokat, neveket, email címeket soha nem gyűjtünk és nem is tárolunk

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatáskéréshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A helyesbítéshez való jog: Bármely látogató a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog: Bármely ügyfél a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell biztosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatvédelmi Szabályzat folyamatosan látható a www.dugulas-viz-villany.com weboldalon.

A jelen Adatvédelmi Irányelvben nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell követni.

Duguláselhárítás weboldal jog, adatvédelem


A weboldal tartalma Horváthné Csoma Tímea szellemi tulajdonát képezi, a weboldal oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A tulajdonoselőzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel sem online, sem nyomtatott formában.

A Weboldal egyes részeit a látogató saját felhasználásra a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. A lementett Weboldalról a látogató nem jogosult a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. Ezen feltételek megsértése esetén Horváthné Csoma Tímea követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Hasznos lehet és érdekes:

Duguláselhárítás Blog

Duguláselhárítás árak

Angyali Segítség Gyorsszolgálat

Angyali Segítség Gyorsszolgálat